Dimecres, 22 De Febrer De 2017
Carrer Domènec Cardenal, 48 Bellvís, Bellvís - 25142 Telèfon: telf 973 565000 Fax: fax 973 565668
ajuntament@bellvis.cat

Subvencions

Aquí hi trobareu la presentació que es va fer per a les entitats sobre el funcionament del procediment per demanar les subvencions. 

Davant de qualsevol dubte, us atendrem a les oficines municipals.

... + info

En aquest apartat hi trobareu el formulari per demanar la subvenció.

Imprès normalitzat de sol"licitud (model 1).

Projecte de les activitats a subvencionar.

Dades bancàries on sha de fer l ingrés de la subvenció.

Les sol·licituds aniran signades pel representant legal de lentitat.

... + info

Aquí hi trobreu el formulari de justificació de la subvenció que ha de complir els requisits següents.

Justificació de la subvenció (model 2)

Conté les dades de lentitat i del representant legal, un detall econòmic de les activitats subvencionades, una relació detallada de les factures objecte de justificació i altra documentació que es consideri oportuna o la resolució la prevegi expressament. Anirà acompanyat de les factures originals on es compulsaran per lAjuntament retornant els originals a lentitat.

Les factures:

1.    Han de ser de lany en què shagi concedit la subvenció, o el període de lactivitat.

2.    Han danar a nom del beneficiari, amb indicació del NIF o DNI.

3.    Han de ser per despeses generades per lactivitat objecte de lajut o pel funcionament general de lentitat.

4.    Contindran limpost corresponent, IVA, IRPF o justificació del règim en què estan emeses.

5.    Reunir tots els requisits que determina la legalitat vigent.

6.    Sacceptaran com a factura tiquets degudament emesos fins a 150 euros.

7.    Els clubs esportius també podran justificar les aportacions a llurs respectives federacions.

El material editat de la publicitat de les activitats subvencionades on consti lescut de lAjuntament de Bellvís i la inscripció: Amb el suport de lAjuntament de Bellvís.

... + info

El Ple de lAjuntament de Bellvís, en sessió de data 24 dabril de 2016, va aprovar inicialment les bases reguladores per a latorgament de subvencions a entitats de Bellvís, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Així mateix, la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de maig de 2016, aprova la convocatòria corresponent a lany 2016, per un import total màxim de 30.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 48100.334 del pressupost municipal per a lexercici 2016. El termini de presentació de sol·licituds sinicia a partir de lendemà desdevenir definitiu lacord daprovació de les bases reguladores i finalitza el dia 15 de desembre de 2016. Per la qual cosa, sanuncia simultàniament aquesta convocatòria

... + info

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web